PM 'TuS Koblenz GmbH stellt Insolvenzantrag' vom 17.07.2015